Podmienky používania

Nasledujúce podmienky (ďalej len „podmienky“) platia pre užívateľov webovej stránky www.ARARATbrandy.com (ďalej len „Stránka“), jej návštevníkov a všetkých, ktorí k nej majú prístup.

Používaním alebo prezeraním tejto stránky súhlasíte s podmienkami, zásadami ochrany osobných údajov a používaním súborov cookies. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, prosíme vás, aby ste stránku nepoužívali. Ak sa rozhodnete vstúpiť na stránku, robíte to na vlastné riziko. Stránku môžu používať len osoby, ktoré dosiahli hranicu zákonného minimálneho veku pre kúpu alkoholických nápojov. Ak ste túto hranicu nedovŕšili, mali by ste túto stránku okamžite opustiť.

1. Vekové obmedzenie

Táto stránka je určená osobám, ktoré dosiahli hranicu zákonného minimálneho veku pre kúpu alkoholických nápojov platnú v krajine ich trvalého pobytu. Ak ste túto hranicu nedovŕšili, mali by ste túto stránku okamžite opustiť. Ak ste dovŕšili vek požadovaný na legálnu konzumáciu alkoholu, prosíme vás, aby ste naše produkty požívali zodpovedne.

V niektorých krajinách je prezeranie si informácií na webových stránkach ako je naša nelegálne, pretože zákon zakazuje predaj a/alebo reklamu alkoholických nápojov. Ak sa nachádzate v niektorej z týchto krajín, prosíme vás, aby ste stránku okamžite opustili. Ak nepoznáte príslušné zákony platné vo vašej krajine, odporúčame vám, aby ste túto stránku opustili a najskôr sa oboznámili so svojimi právami.

2. Užívateľské správanie

Prehlasujete, že ste dovŕšili vek požadovaný na legálnu konzumáciu a/alebo kúpu alkoholu v súlade s právnymi predpismi platnými v krajine vášho trvalého pobytu.

Pri používaní tejto stránky nesmiete nahrávať, prenášať, šíriť alebo inak zverejňovať materiály, ktoré: (a) sú v rozpore so zákonom, obsahujú vyhrážky, sú hanlivé, urážlivé, obsahujú obscénnosti, vulgarizmy, pornografiu alebo sexuálne narážky (vrátane, ale nie výhradne hrubých alebo výhražných sexuálnych poznámok adresovaných inej osobe alebo skupine osôb), narušujú súkromie inej osoby alebo propagujú nenávisť (b) bránia alebo sťažujú inej osobe používať túto stránku, (c) podnecujú k správaniu, ktoré by mohlo spĺňať podstatu trestného činu alebo viesť k vzniku občianskej zodpovednosti, alebo (d) obsahujú vírusy alebo iné škodlivé prvky, obsahujú akúkoľvek reklamu alebo falošné a zavádzajúce náznaky alebo fakty. Prehlasujete a zaväzujete sa, že: (a) sa nebudete vydávať za inú osobu alebo subjekt a nebude zahmlievať váš vzťah s inou osobou alebo subjektom; (b) nahrávať, uverejňovať, prenášať, reprodukovať, šíriť alebo inak používať informácie alebo iné materiály získané prostredníctvom tejto stránky na komerčné účely (iné ako vyslovene povolené poskytovateľom takýchto informácií alebo materiálov); alebo (c) sa prostredníctvom tejto stránky nebude pokúšať získať neautorizovaný prístup k iným počítačovým systémom.

Je zakázané používať túto stránku na iné než zamýšľané účely, vedome inštalovať vírusy, trójske kone, červy, logické bomby alebo iné materiály, ktoré sú škodlivé. Nesmiete sa pokúšať o neautorizovaný prístup na stránku, server, na ktorom sa táto stránka nachádza, či akýkoľvek server, počíta alebo databázu súvisiace s touto stránkou. Je zakázané vystaviť stránku útoku typu DoS a DDoS. Spoločnosť CJSC Yerevan Brandy Company nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú útokom typu DoS alebo DDoS, vírusmi alebo inými technologicky škodlivými materiálmi, ktoré by mohli prostredníctvom použitia tejto stránky alebo prostredníctvom sťahovania akýchkoľvek materiálov s tejto stránky alebo stránky, na ktorú táto stránka odkazuje, infikovať váš počítač, počítačové programy, dáta alebo iný patentovaný materiál.

3. Obmedzenie použitia

Prístup na túto stránku je povolený ako dočasný a vyhradzujeme si právo služby poskytované touto stránkou kedykoľvek pozastaviť, prerušiť, alebo ich poskytovanie pozmeniť, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Nenesieme tiež žiadnu zodpovednosť za nedostupnosť tejto stránky alebo jej obsahu, bez ohľadu na trvanie takejto nedostupnosti. Obsah tejto stránky je zakázané pred predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Yerevan Brandy Company akýmkoľvek spôsobom meniť, kopírovať, reprodukovať, šíriť, opätovne publikovať, zverejňovať alebo prenášať. Spoločnosť CJSC Yerevan Brandy Company je držiteľom všetkých práv duševného vlastníctva k stránke a obsahu na nej zverejnenému. Všetky tieto práva sú vyhradené. Používaním tejto stránky a prístupom na ňu na vás neprechádzajú žiadne vlastnícke práva ani práva duševného vlastníctva. Všetky práva, právomoci a zisky súvisiace s touto stránkou zostávajú vlastníckom spoločnosti CJSC Yerevan Brandy Company. Obsah tejto stránky je poskytovaný výlučne na účely, ktoré sú v súlade s platnými právnymi predpismi.

4. Obmedzenie zodpovednosti

V rozsahu povolenom zákonom spoločnosť CJSC Yerevan Brandy Company za žiadnych okolností nezodpovedá za akékoľvek škody alebo straty (vrátane, ale nie výlučne, priamych, nepriamych alebo následných škôd alebo strát, ušlého zisku, straty výnosov, straty dobrej vôle, prerušenia prevádzky, straty dát alebo informácií či penále, a to aj napriek tomu, že spoločnosť CJSC Yerevan Brandy Company bola o možnosti takejto škody alebo straty vyslovene informovaná), akúkoľvek ujmu alebo zranenie spôsobené porušením právnych predpisov alebo zmluvy, alebo inak a týka sa alebo vyplýva alebo je výsledkom použitia stránky, prístupu na stránku alebo nemožnosti použitia stránky, obsahu na stránke alebo stránok, na ktoré táto stránka odkazuje, alebo neplnením, pochybením, opomenutím, prerušením, vadou, oneskorením v prenose, počítačovým vírusom alebo poruchou spojenia. Obsah na tejto stránke môže obsahovať nepresnosti a typografické chyby. Materiály sú na stránke uverejňované v pôvodnom stave a bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť CJSC Yerevan Brandy Company sa v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi vzdáva zodpovednosti za nedbanlivé konanie a nedáva žiadne prísľuby alebo záruky vrátane, ale nie výlučne záruk týkajúcich sa predajnosti, vhodnosti na istý účel a zákonnosti. Spoločnosť CJSC Yerevan Brandy Company nezaručuje, že použitie tejto stránky bude neprerušené a bezchybné, neručí tiež za správnosť alebo spoľahlivosť obsahu, ani za to, že táto stránka alebo server, na ktorom sa stránka nachádza, neobsahuje žiadne vírusy alebo iné škodlivé programy. Spoločnosť CJSC Yerevan Brandy Company nepreberá žiadnu zodpovednosť za použitie informácií obsiahnutých na stránke alebo za ich dôveryhodnosť z hľadiska prednosti, spoľahlivosti alebo iných vlastností. Všetky náklady týkajúce sa údržby, opravy alebo odstránenia chýb a nepresností znášate vy (nie spoločnosť CJSC Yerevan Brandy Company).

5. Ochrana duševného vlastníctva

5.1. Ochrana stránky a práva duševného vlastníctva

Obsah tejto stránky, jej vzhľad, grafické normy a celý jej obsahu, ako aj materiály (texty, grafy, logá, kresby, fotografie atď.) na nej uverejnené (ďalej len „chránené prvky“) sú chránené právami duševného vlastníctva vrátane autorského práva a sú výlučným vlastníctvom spoločnosti CJSC Yerevan Brandy Company.

  • žiadnym spôsobom reprodukovať, kopírovať, pozmeňovať, vytvárať odvodené diela, budovať, rekonštruovať, šíriť, prenášať, verejne ukazovať, publikovať, predávať, prisudzovať sebe alebo niekomu inému, poskytnúť tretím osobám a predávať chránené prvky, či už v celku, alebo po častiach;
  • úplne alebo čiastočne upraviť alebo zmeniť chránené prvky v snahe získať napríklad nepovolený prístup na stránku a pripojiť sa na ňu inak než cez rozhranie poskytnuté na tento účel na stránke spoločnosti CJSC Yerevan Brandy Company.

5.2. Ochranné známky

Všetky ochranné známky použité na tejto stránke, ako aj súvisiace logá, dizajny, etikety, dizajny fliaš a iné duševné vlastníctvo týkajúce sa www.ARARATbrandy.com sú vlastníctvom spoločnosti CJSC Yerevan Brandy Company. Ochranné známky spoločnosti CJSC Yerevan Brandy Company sa nesmú používať v súvislosti s tovarom alebo službami, ktoré s nimi nesúvisia, alebo spôsobom, ktorý by mohol viesť k nepochopeniu alebo zneváženiu alebo diskreditovaniu spoločnosti CJSC Yerevan Brandy Company. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov daných ochranných známok, ktorí môžu, ale nemusia byť spojení s alebo financovaní spoločnosťou CJSC Yerevan Brandy Company.

6. Súvisiace stránky

Beriete na vedomie a súhlasíte, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť alebo dostupnosť informácií uvedených na webových stránkach, na ktoré sa môžete dostať cez hypertextový odkaz na tejto stránke („ďalej len „súvisiace stránky“). Odkazy na súvisiace stránky nie sú propagáciou spoločnosti CJSC Yerevan Brandy Company a nemajú žiadny súvis s obsahom, produktmi, reklamou alebo inými materiálmi na nich uverejnenými. Spoločnosť CJSC Yerevan Brandy Company nie je autorom či redaktorom takýchto súvisiacich stránok a nemonitoruje ich obsah. Beriete na vedomie a súhlasíte, že spoločnosť CJSC Yerevan Brandy Company nepreberá žiadnu priamu alebo nepriamu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú, resp. údajne spôsobenú, alebo vyplývajúcu z obsahu, tovaru alebo služieb dostupných na takýchto súvisiacich stránkach.

7. Rozhodné právo a súdna právomoc

Tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi Arménska, a to s vylúčením kolíznych noriem. Ak nie je uvedené inak, celý obsah tejto stránky je poskytovaný len s cieľom informovať o stránke www.ARARATbrandy.com. Spoločnosť CJSC Yerevan Brandy Company, ktorá túto stránku spravuje a prevádzkuje z Arménska, neposkytuje žiadnu záruku, že obsah stránky je dostupný alebo vhodný na použitie v iných krajinách.

O akýchkoľvek sporoch vyplývajúcich z týchto podmienok budú rozhodovať súdy v Jerevane, a to bez ohľadu na počet zúčastnených strán a zapojenie tretích osôb vrátane naliehavého a skráteného súdneho konania.

8. Informácie o vás a vašej návšteve stránky

Spoločnosť CJSC Yerevan Brandy Company spracúva vaše údaje v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

Пожалуйста, поверните устройство
для продолжения просмотра сайта

Získavajte novinky o udalostiach a svete spoločnosti ARARAT

K odberu ARARAT newsletru, prosím vyplňte formulár nižšie:

Vaše kontaktné údaje:

Dátum narodenia*:

Zadajte kód na obrázku:

* Your information may be used by Yerevan Brandy Company CJSC and made available through us to any other entities of the Pernod Ricard Group to provide you with news and promotional information about ARARAT. At any time, you can exercise your right of access, rectification, erasure, restriction, portability, objection or withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of processing based on your consent before withdrawal by contacting us at info_ybc@pernod-ricard.com. You also have a right to lodge a complaint with the Supervisory Authority.
For more information, please consult our Online Privacy Policy.

Ďakujeme za tvoj záujem o ARARAT.

Položiť otázku

Ak chcete položiť otázku, nechať odkaz alebo nahlásiť problém, prosím vyplňte formulár nižšie:

Vaše kontaktné údaje:

Dátum narodenia*:

Prosím, vyberte zo zoznamu nižšie dôvod otázky ohľadom ARARATu.*

  • produkt kvality
  • kde kúpiť
  • autenticita
  • producent
  • partnerstvo
  • návšteva/prehliadka
  • iné

Ak si prajete navštíviť spoločnosť YEREVAN BRANDY a ARARAT múzeum, prosím, vyplňte formulár.«Navštívte nás».

Zadajte kód na obrázku:

* Your information may be used by Yerevan Brandy Company CJSC and made available through us to any other entities of the Pernod Ricard Group to provide you with news and promotional information about ARARAT. At any time, you can exercise your right of access, rectification, erasure, restriction, portability, objection or withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of processing based on your consent before withdrawal by contacting us at info_ybc@pernod-ricard.com. You also have a right to lodge a complaint with the Supervisory Authority.
For more information, please consult our Online Privacy Policy.

Vaša otázka bola poslaná. Ďakujeme vám za váš záujem o ARARAT.

Dear visitorDue to the situation with COVID-19, as well as taking into account our responsibility towards tourists that we host and implementing a range of preventive measures, ARARAT Museum is temporary closed.

We sincerely apologize for the inconvenience caused by this measure and hope to host you as soon as the situation returns to normal. Further schedule of the working days and hours of ARARAT Museum will be communicated additionally.

Stay safe!
Thank you for your understanding.

From heart to heart
ARARAT

Ukážte priateľom váš odkaz mieru! Nájdite na stránke fragment s vaším nápisom a zdieľajte ho prostredníctvom sociálnych sietí.